لیست قیمت فراورده های گازی
محصول
قیمت
اینکوترمز
لیست قیمت فراورده های نفتی
محصول
قیمت
اینکوترمز
MTBE داخلی
بروز
درب انبار فروشنده
بنزن
--
درب کارخانه اصفهان
بنزین A95 ترکمنستان
610 دلار
سیف انرلی
بنزین A95 روسیه
555 دلار
سیف انزلی
بنزین EPC A97
695 دلار
درب انبار فروشنده
پارافین 1-3 درصد
استعلام
درب کارخانه تهران
حلال 402 تبریز
433 دلار
درب کارخانه تبریز
حلال 402 اصفهان
442.86 دلار
درب انبار اصفهان
حلال 402 برای پاکستان
577 دلار
DAT گمرک سهلان
حلال 402 بندر عباس
493 دلار بانک مرکزی
درب انبار فروشنده
حلال 402 خصوصی
600 دلار
انبار کارخانه تهران
حلال 402 شیراز
417 دلار مرکزی
درب انبار شیراز
ریفورمیت
2800 تومان
درب کارخانه تبریز
سوخت جت ATK
570 دلار
درب کارخانه تبریز
قیر 50-70 خصوصی
2.6 میلیون تومان
درب کارخانه تهران
قیر 60/70 اراک
2400 تومان
درب کارخانه اراک
قیر 60/70 تبریز
2400 تومان
درب کارخانه تبریز
قیر 85/100 تبریز
2400 تومان
درب کارخانه تبریز
قیر محلول MC250
--
درب کارخانه تبریز و اراک
نفت خام سبک
59.50 دلار آسیا
فوب خارک
نفت سفید
730 دلار
درب انبار رشت
نفت سفید فوب
705 دلار
فوب بندر عباس
نفتای سنگین لاوان
PG Platts - 40 USD
فوب جزیره لاوان
هیدرو کربور سبک A96
675 دلار
درب کارخانه اصفهان ، تهران
لیست قیمت گازوئیل
محصول
قیمت
اینکوترمز
لیست قیمت مازوت
محصول
قیمت
اینکوترمز
 ^