آرد گندم روسیه
آرد گندم
2000 تن
تحویل CFR انزلی

قیمت هرتن آرد گندم --

آرد گندم ایران
5000 تن
تحویل نقطه صفر مرزی باشماق

قیمت هرتن آرد گندم ایران 270 دلار

روسیه
جو دامی روسیه
2750 تن تن
تحویل ترخیص شده انزلی ، فریدون کنار

قیمت هرتن جو دامی روسیه 223 دلار

روسیه
گندم روسیه
3000 تن
تحویل سیف بندر انزلی

قیمت هرتن گندم روسیه --
 ^