آرد گندم روسیه
آرد گندم
2000 تن
تحویل CFR انزلی

قیمت هرتن آرد گندم --

آرد گندم ایران
5000 تن
تحویل نقطه صفر مرزی باشماق

قیمت هرتن آرد گندم ایران 270 دلار
 ^