MTBE داخلی
2000 تن
تحویل درب انبار فروشنده

قیمت هرتن MTBE داخلی بروز

پتروشیمی اصفهان
بنزن
2000 تن
تحویل درب کارخانه اصفهان

قیمت هرتن بنزن --

ترکمنستان
بنزین A95 ترکمنستان
60000 تن
تحویل سیف انرلی

قیمت هرتن بنزین A95 ترکمنستان 610 دلار

روسیه
بنزین A95 روسیه
15000 تن
تحویل سیف انزلی

قیمت هرتن بنزین A95 روسیه 555 دلار

پالایشگاه اصفهان
بنزین EPC A97
5000 تن
تحویل درب انبار فروشنده

قیمت هرتن بنزین EPC A97 695 دلار

پالایشگاه تبریز
ریفورمیت
7000000 لیتر
تحویل درب کارخانه تبریز

قیمت هرلیتر ریفورمیت 2800 تومان

پالایشگاه تبریز
سوخت جت ATK
3000 تن
تحویل درب کارخانه تبریز

قیمت هرتن سوخت جت ATK 616 دلار

هیدرو کربور سبک A96
5000 تن
تحویل درب کارخانه اصفهان ، تهران

قیمت هرتن هیدرو کربور سبک A96 675 دلار
 ^