ایران
تامین خوراک پالایشگاه
1 مورد
تحویل درب کارخانه نیمه شمالی ایران

قیمت هرمورد تامین خوراک پالایشگاه دو و نیم میلیون دلار

سرمایه گذاری و صادرات LPG
44000 سفارش ماهیانه
تحویل فوب بنادر ایران

قیمت هرسفارش ماهیانه سرمایه گذاری و صادرات LPG بیست و پنج میلیون دلار

سرمایه گذاری و صادرات حلال 402
دو میلیارد دلار
تحویل فوب بندر عباس

قیمت هردلار سرمایه گذاری و صادرات حلال 402 دو میلیارد تومان

سرمایه گذاری و صادرات قیر
500 تن
تحویل درب کارخانه تبریز و اراک

قیمت هرتن سرمایه گذاری و صادرات قیر دو میلیارد تومان

سرمایه گذاری و صادرات گازوئیل
1 مورد
تحویل درب انبار کارخانه

قیمت هرمورد سرمایه گذاری و صادرات گازوئیل 2500000 دلار
 ^