شرکت ملی پخش
بنزین اکتان 87 دریایی
177000 بشکه
تحویل فوب بندر عباس

قیمت هربشکه بنزین اکتان 87 دریایی پلت خلیج منهای 3 دلار

MTBE داخلی
2000 تن
تحویل درب انبار فروشنده

قیمت هرتن MTBE داخلی بروز

شرکت ملی پخش
بنزین A87 زمینی
30000 تن
تحویل درب انبار مشهد

قیمت هرتن بنزین A87 زمینی 275 دلار

پالایشگاه شازند اراک
بنزین A95 اراک
۳۰۰۰۰ تن
تحویل درب کارخانه اراک

قیمت هرتن بنزین A95 اراک 390 دلار

پالایشگاه اصفهان
حلال 402 اصفهان
3000 متر مکعب
تحویل درب انبار اصفهان

قیمت هرمتر مکعب حلال 402 اصفهان 261 دلار

شرکت نفت کرمانشاه
حلال 402 کرمانشاه
6000 تن
تحویل درب کارخانه کرمانشاه

قیمت هرتن حلال 402 کرمانشاه 297 دلار

پالایشگاه بوعلی
ریفورمیت
500 تن
تحویل درب کارخانه بندر امام

قیمت هرتن ریفورمیت 532 دلار

پالایشگاه تبریز
سوخت جت ATK
2500 تن
تحویل درب کارخانه تبریز

قیمت هرتن سوخت جت ATK 340 دلار
 ^