ضایعات کابل مس
100 تن
تحویل پشت مرز ایران

قیمت هرتن ضایعات کابل مس LME - ۷۰۰ دلار

کنسانتره سنگ آهن
40000 تن
تحویل درب انبار کارخانه

قیمت هرتن کنسانتره سنگ آهن 3300000 ریال

ماشینهای راهسازی
86000 تن
تحویل درب انبار فروشنده

قیمت هرتن ماشینهای راهسازی 220 یورو
 ^