پاسارگاد
قیر پاسارگاد
2000 تن
تحویل درب کارخانه تبریز

قیمت هرتن قیر پاسارگاد 3100000 تومان

پاسارگاد
قیر محلول MC250
2000 تن
تحویل درب کارخانه تبریز و اراک

قیمت هرتن قیر محلول MC250 --
 ^