خدمات فارم بیتکوین
30 عدد
تحویل - تهران

قیمت هرعدد خدمات فارم بیتکوین 3.5 میلیارد

اوپاپ
خنک کننده ماینر روغنی
1 یونیت
تحویل در محل مشتری

قیمت هریونیت خنک کننده ماینر روغنی هشت میلیون تومان

ماینر آوالون A852
3 عدد
تحویل مقصد خریدار

قیمت هرعدد ماینر آوالون A852 طبق سفارش
 ^