بیو دیزل
150 تن
تحویل درب انبار فروشنده

قیمت هرتن بیو دیزل --

اصفهان
گازوئیل اصفهان
5000 تن
تحویل درب کارخانه اصفهان

قیمت هرتن گازوئیل اصفهان 670 دلار

پالایشگاه تبریز
گازوئیل تبریز
۵۰۰۰ تن
تحویل درب کارخانه تبریز

قیمت هرتن گازوئیل تبریز 510 دلار

شرکت ملی نفت ایران
گازوئیل فوب بندرعباس
30000 تن
تحویل فوب بندر عباس

قیمت هرتن گازوئیل فوب بندرعباس PG Platts - 14 USD

شرکت ملی پخش
گازوئیل کردستان افغانستان
50000 تن
تحویل محل مخازن بندرعباس

قیمت هرتن گازوئیل کردستان افغانستان 486 دلار

2000 PPM
هیدروکربور 2000 پی پی ام
2000 تن
تحویل زیر دوش کارخانه

قیمت هرتن هیدروکربور 2000 پی پی ام 550 دلار
 ^