بیو دیزل
150 تن
تحویل درب انبار فروشنده

قیمت هرتن بیو دیزل --

اصفهان
گازوئیل اصفهان
5000 تن
تحویل درب کارخانه اصفهان

قیمت هرتن گازوئیل اصفهان 523.25 دلار

پالایشگاه تبریز
گازوئیل تبریز
۵۰۰۰ تن
تحویل درب کارخانه تبریز

قیمت هرتن گازوئیل تبریز 523.25 دلار

شرکت ملی نفت ایران
گازوئیل فوب بندرعباس
30000 تن
تحویل فوب بندر عباس

قیمت هرتن گازوئیل فوب بندرعباس PG Platts - 14 USD

2000 PPM
هیدروکربور 2000 پی پی ام
2000 تن
تحویل زیر دوش کارخانه

قیمت هرتن هیدروکربور 2000 پی پی ام 550 دلار
 ^