غلات کردستانبرند: روسیه

پیشنهاد فروش: غلات کردستان

مشخصات: تامین غلات برای کردستان، ترانزیت علات به کردستان ، جو دامی ، ذرت دامی ، گندم آسیابی ، آرد گندم ، حمل با کامیون از انزلی یا آستارا ، حداقل سفارش 1000 تن ، سپرده صرافی

مقدار: 1000تن

تحویل: گمرک انزلی

تاریخ آگهی: 2018/08/17

زمان تحویل: هفت روزه

اعتبار: قابل تامین

قیمت هر تن  غلات کردستان بروز 

ثبت سفارش

معرفی محصول

 غلات کردستان
تامین غلات برای کردستان، ترانزیت علات به کردستان ، جو دامی ، ذرت دامی ، گندم آسیابی ، آرد گندم ، حمل با کامیون از انزلی یا آستارا ، حداقل سفارش 1000 تن ، سپرده صرافی
کاربردهای غلات کردستان : تامین خوراک دام و گندم و آرد آسیابی برای ترانزیت به کردستان
غلات برای کردستان تامین جو و ذرت خوراک دام برای کردستان تامین گندم و آرد گندم جهت ترانزیت به کردستان مبداء خرید غلات و آرد از وارد کنندگان غلات از روسیه می باشد. مبداء تحویل یکی از بنادر ایران و انزلی و آستارا می باشد. فروشنده شرکت حمل و نقل می باشد. تضمین پرداخت به صورت سپرده صرافی می باشد. پرداخت در مبداء بعد از صدور حواله و بارگیری در محل انبار های گمرک می باشد. حداقل سفارش هزار تن سپرده صرافی معادل هزار تن قیمت در صورت خرید و پرداخت در کف انبار برای کل سفارش ثابت می باشد. درصورت حمل و تسویه ماشین به ماشین قیمت خوراک دام و آرد بروز محاسبه می گردد. رویه قرارداد جهت سفارشات: 1- مضاء قرارداد کارگزاری خرید 2- سپردن پنج درصد قرارداد به ذینفی کارگزار خرید 3- تعهد به خرید و پرداخت محموله بارگیری شده با نرخ روز و به میزان هزار تن 4- صدور حواله بنام خریدار و پرداخت ارزش آن به صورت نقدی قبل از بارگیری 5- بارگیری و حمل قیمت نداریم . لطفا از تماس برای قیمت گیری خود داری فرمایید. جهت استعلام قیمت فقط درخواست کتبی و تایید شرایط فوق و آخرین بارنامه خریدار لازم است.

مشخصات غلات کردستان

مشخصات غلات کردستان :
تامین غلات برای کردستان
ترانزیت علات به کردستان
جو دامی
ذرت دامی
گندم آسیابی
آرد گندم
حمل با کامیون از انزلی یا آستارا
حداقل سفارش 1000 تن
سپرده صرافی
معرفی می گردد

کرمانشاه
حلال 402 کرمانشاه
2000 متر مکعب
تحویل درب کارخانه کرمانشاه

قیمت هرمتر مکعب حلال 402 کرمانشاه 5562000 تومان
جديد ترين محصولات

حواله ارزی صرافی
یک میلیون یورو
تحویل مقصد مشتری

قیمت هریورو حواله ارزی صرافی قیمت روز
 ^