ایران
متانول
10000 تن
تحویل CFR چین

قیمت هرتن متانول ICIS + 8%
 ^