روسیه
الکل 96 درصد
1000000 لیتر
تحویل ترمینال آستارا

قیمت هرلیتر الکل 96 درصد 1.35 دلار

ساسول
ایزوپروپیل الکل
1000 بشکه
تحویل ترخیص شده تبریز

قیمت هربشکه ایزوپروپیل الکل 1200000 تومان

امری
ستیل الکل
33000 کیلو
تحویل درب انبار شهریار

قیمت هرکیلو ستیل الکل 34000 تومان

زاگرس
متانول زاگرس
10000 تن
تحویل CFR چین

قیمت هرتن متانول زاگرس 385دلار
 ^