شرکت ملی پخش
بنزین اکتان 87 دریایی
295000 بشکه
تحویل فوب بندر عباس

قیمت هربشکه بنزین اکتان 87 دریایی -3 دلار

شرکت ملی پخش
بنزین A87 زمینی
30000 تن
تحویل درب انبار یندرعباس

قیمت هرتن بنزین A87 زمینی 735 دلار

پتروشیمی شازند اراک
بنزین پیرولیز اکتان 95
2000 تن
تحویل درب کارخانه اراک

قیمت هرتن بنزین پیرولیز اکتان 95 812 دلار

ترکمنستان
سوخت جت A-1
5000 تن
تحویل CIF انزلی

قیمت هرتن سوخت جت A-1 --- دلار

ایران
سوخت جت ATK ایران
2500 تن
تحویل انبار کارخانه

قیمت هرتن سوخت جت ATK ایران 1056 دلار
 ^