ایران
حلال 402 ایران زمینی
1800 متر مکعب
تحویل درب انبار کارخانه

قیمت هرمتر مکعب حلال 402 ایران زمینی 837 دلار

شرکت ملی پخش
نفت سفید
1000 تن
تحویل انبار همدان و اهواز

قیمت هرتن نفت سفید 650 دلار

شرکت ملی پخش
نفت سفید دریایی
280000 بشکه
تحویل درب انبار بندر عباس

قیمت هربشکه نفت سفید دریایی منهای 3 دلار
 ^