کلارفایل
زمین ویلا کلاردشت
1 واحد
تحویل در محل کلاردشت

قیمت هرواحد زمین ویلا کلاردشت --

سرمایه گذاری نفتی
200 میلیارد تومان
تحویل - --

قیمت هرتومان سرمایه گذاری نفتی ---
 ^