پاسارگاد
قیر پاسارگاد
2000 تن
تحویل درب کارخانه بندر عباس

قیمت هرتن قیر پاسارگاد 291 دلار

پاسارگاد
قیر محلول MC250
2000 تن
تحویل درب کارخانه تبریز و اراک

قیمت هرتن قیر محلول MC250 --

شرکت ملی نفت ایران
مازوت 380 دریایی
10000 تن
تحویل فوب عسلویه

قیمت هرتن مازوت 380 دریایی منهای 26 دلار
 ^