شرکت ملی نفت ایران
نفت خام سبک ایران
3000000 بشکه
تحویل فوب خارک

قیمت هربشکه نفت خام سبک ایران مثبت 6.1 دلار

شرکت ملی نفت
نفت خام سنگین ایران
یک میلیون بشکه
تحویل فوب خارگ

قیمت هربشکه نفت خام سنگین ایران مثبت 4.6 دلار
 ^