برند:

تقاضای خرید:

مشخصات:

مقدار:

تحویل:

زمان تحویل:

اعتبار:

Updated in

ثبت سفارش

معرفی محصول

 

کاربردهای :

مشخصات

مشخصات :
جديد ترين محصولات

سرمایه گذاری نفتی
200 میلیارد تومان
تحویل - --

قیمت هرتومان سرمایه گذاری نفتی ---
معرفی می گردد

شیراز
امونیاک مایع
25000 تن
تحویل فوب بندر امام

قیمت هرتن امونیاک مایع 610 USD
 ^