نفتای سنگین ماهشهربرند: ماهشهر

پیشنهاد فروش: نفتای سنگین ماهشهر

مشخصات: نفتای سنگین ,Color 25 Max, Density 700-730 kg/m3,Sulphur 0.05 %, IBP 35 Min, FBP 200 Max, VPR 9 Max,

مقدار: 30000تن

تحویل: فوب بندر لاوان

تاریخ آگهی: 2018/07/03

زمان تحویل: ده روزه

اعتبار: قابل تامین

قیمت هر تن  نفتای سنگین ماهشهر 604 دلار 

ثبت سفارش

معرفی محصول

 نفتای سنگین ماهشهر
نفتای سنگین ,Color 25 Max, Density 700-730 kg/m3,Sulphur 0.05 %, IBP 35 Min, FBP 200 Max, VPR 9 Max,
کاربردهای نفتای سنگین ماهشهر : نفتای سنگین و ترش حهت تولید نفتای سنگین با سولفور پایین و یا تولید نفتای سبک جهت تامین خوراک پالایشگاهای تولید بنزین و سوخت هواپیما بکار می رود
نفتا نفتای سنگین ترش پالایشگاه ماهشهر تامین نفتای سنگن و ترش از پالایشگاه ماهشهر جهت صادرات پذیرش کارگزاری خرید نفتای سنگین و ترش از صادرکنندگان و وارد کنندگان نفتای سنگین از ایران به مقصد کشورهای مختلف اروپا قیمت نفتای سنگین فقط در تاریخ آگهی معتبر است. بخشی از شرایط فروش نفتای سنگین توسط پالایشگاه ماهشهر : ميزان عرضه برابر با 30000 تن متريك - قيمت نفتای سنگین PLATTS FOB PERSIAN GULF + 5 $/MT - نوع بسته بندي فله بوده - مبناي محاسبات اندازه گيري اوزان و احجام مخازن ساحلي شركت پالايش نفت لاوان مي باشد -حداقل ميزان خريد 30000 تن متريك مي باشد. 2- بهای مورد معامله 2-1) ملاك محاسبه ثمن معامله ، بر اساس قيمت كشف شده در بورس انرژي و بر مبناي ميانگين قيمت هاي NAPHTHA (PERSIAN GULF در چهارمين ، پنجمين و ششمين مجله PLATTS منتشره بعد از روز صدور بارنامه به علاوه/منهاي مبلغ پرميوم /ديسكانت كه در روز معامله مورد توافق طرفين قرار گرفته است مي باشد . 2-2) نرخ تسعير ارز بر اساس اطلاعيه ها و مصوبات بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران در روز صدور بارنامه محاسبه ميگردد . تذكر مهم 1 : تسويه به صورت ريالي انجام مي گردد و نرخ تسعير دلار به ريال صرفا جهت تعيين مبناي محاسبه ثمن معامله اعلام گرديده است . تذكر مهم 2 : بديهي است رعايت مصوبه شماره 4353-ت5530ه مورخ 1397/01/22 هيات محترم وزيران وساير الزامات ، مصوبه ها و اطلاعيه هاي بانك مركزي بر عهده خريدار مي باشد . 2-3 ) پرداخت وجه معامله در شرايط خارج از پاياپاي وبه صورت نقدي مي باشد . تبصره 2: كل مبلغ محموله بر اساس پيش فاكتور صادره مي بايست پيش از اتمام بارگيري به حساب فروشنده واريز گردد . در غير اينصورت از تحويل اسناد بارگيري به كشتي و ترخيص آن خودداري به عمل خواهد آمد. 2-4) مبلغ تضمين جهت حضور درجلسه معاملاتي بورس انرژي ،ده درصد ارزش محموله سي هزار تني مي باشد كه بايد به صورت نقدي پيش از انجام جلسه معاملاتي به حساب شركت پالايش نفت لاوان واريز گردد. تبصره 3:وجه پيش پرداخت پس از صدور فاكتور نهايي تسويه حساب مي گردد. تبصره 4:شرط صدورو تاييد فرم خارج از پاياپاي واريز 10 درصد مبلغ پيش پرداخت به حساب عرضه كننده در جلسه معاملاتي مي باشد و دريافت كتبي تاييد صلاحيت از شركت پالايش نفت لاوان ، كه با ارائه سوابق خريد فرآورده هاي نفتي طي يك سال اخير و سوابق حمل فرآورده در مقادير مشابه صورت مي پذيرد. 2-5)قيمت مبنا جهت صدور پيش فاكتور خريد فرآورده بر اساس قيمت هاي NAPHTHA (PERSIAN GULF در مجله PLATTS و نرخ تسعير ارز بر اساس اطلاعيه هاي بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران مي باشد . 2-6) تسويه ثمن معامله به صورت ريالي و از طريق اسناد خارج از پاياپاي انجام مي پذيرد 3 - محل و نحوه تحويل مورد معامله 3-1) فرآورده در عرشه كشتي و از طريق اسكله هاي مشخص شده جزيره لاوان با شرايط FOB (بر اساس موازين اينكوترمز 2010 )به خريدار تحويل ميگردد . 3-2) پرداخت هزينه هاي بار گيري و اشغال اسكله در جزيره لاوان بر عهده شركت پالايش نفت لاوان مي باشد و همچنين پرداخت كليه عوارض گمركي ، عوارض بندري و هزينه هاي مر بوط به عمليات بانكي و هزينه هاي تبديل نرخ ارز به عهده خريدار مي باشد . 3-3) تحويل كالا از طريق كشتي با حد اكثر آبخور 10/2 متر و حداقل طول 168 متر و حداكثر طول 259 متر در اسكله نفتي فلات قاره لاوان با ظرفيت تقريبي 25000 الي 35000 تن متريك كه به تاييد پالايشگاه رسيده باشد امكان پذير مي باشد . 3-4) فروشنده متعهد مي گردد كالاي مورد معامله را مطابق با مشخصات و آناليز پيوست ( CERTIFICATE OF QUALITY )به خريدار تحويل نمايد . 4- نحوه محاسبه كميت و كيفيت 4-1) مبناي كليه محاسبات كمي و كيفي مورد معامله ، بر اساس اندازه گيري و نمونه گيري عملي مخازن ساحلي فروشنده در جزيره لاوان بوده كه مورد تاييد بازرس مستقل معرفي شده از طرف خريدار قرار گرفته است .پس از ورود به مخازن كشتي ، فروشنده هيچگونه مسئوليتي را در قبال كيفيت و كميت مورد معامله نخواهد داشت . در صورت عدم دسترسي به مخازن ساحلي ، مخازن كشتي ملاك محاسبات خواهد بود . 4-2 خريدار موظف است بازرس / شركت بازرسي مستقل مورد تاييد خود را در زمان بارگيري و محاسبه مقادير كمي و كيفي ، با نامه كتبي معرفي و به محل اعزام نمايد . در صورت عدم اعزام نماينده از طرف خريدار ، محاسبات كمي و كيفي مقادير تحويلي توسط فروشنده مورد تاييد خريدار خواهد بود . 5-2) مبناي محاسبات جرايم تاخير ، بر اساس ميانگين قيمت فرآورده و نرخ تسعير ارز در محدوده زمان مقرر براي برداشت محموله مي باشد . 5-3) حداكثر جريمه تاخير براي هر محموله به ميزان 20درصد ارزش محموله مي باشد . 5-4) در صورت عدم واريز كامل وجه محموله ، فروشنده مي تواند از تحويل اسناد به كشتي خودداري نموده و كليه هزينه هاي مترتب بر كشتي و كالا بر عهده خريدار مي باشد . 5-6) مورد معامله اين قرارداد صرفا براي صادرات به خريدار واگذار گرديده و خريدار مجاز به مصرف ، توزيع و فروش در داخل كشور نمي باشد. 6 -الزامات عمومي :6-1) ارائه حداقل مشخصات مشتريان شامل : كد اقتصادي ، شناسه ملي ، آخرين تغييرات روزنامه رسمي ، آدرس ، شماره تلفن و دور نگار و كد پستي الزامي است

مشخصات نفتای سنگین ماهشهر

مشخصات نفتای سنگین ماهشهر :
نفتای سنگین ,Color 25 Max, Density 700-730 kg/m3,Sulphur 0.05 %, IBP 35 Min, FBP 200 Max, VPR 9 Max,
معرفی می گردد

پاسارگاد
قیر 50-70 خصوصی
3000 تن
تحویل درب کارخانه تهران

قیمت هرتن قیر 50-70 خصوصی 2.2 میلیون تومان
جديد ترين محصولات

کارخانه لوله و پروفیل اشتهارد
حواله لوله و پروفیل
1100 تن
تحویل درب کارخانه اشتهارد

قیمت هرتن حواله لوله و پروفیل 6300 تومان
 ^