شیراز
امونیاک مایع
25000 تن
تحویل فوب بندر امام

قیمت هرتن امونیاک مایع 610 USD
 ^