شرکت ملی نفت ایران
مازوت 380 فوب بندر عباس
15000 تن
تحویل فوب عسلویه

قیمت هرتن مازوت 380 فوب بندر عباس منهای 34 دلار

پارس جنوبی
گاز LPG پارس زمینی
10000 تن
تحویل درب کارخانه پارس جنوبی

قیمت هرتن گاز LPG پارس زمینی Aramco -165

ترکمنستان
گازوئیل 10PPM ترکمنستان
4500 تن
تحویل CIF انزلی

قیمت هرتن گازوئیل 10PPM ترکمنستان 658 دلار

روسنفت
گازوئیل EN590 روسیه
1200000 تن
تحویل فوب روسیه

قیمت هرتن گازوئیل EN590 روسیه NWE minus 9 USD

ایران
اوره گرانول N46%
20000 تن
تحویل فوب بندر امام

قیمت هرتن اوره گرانول N46% 358 دلار

شرکت نفت پارس
پارافین اسلب 1.5 درصد
500 تن
تحویل درب کارخانه تهران

قیمت هرتن پارافین اسلب 1.5 درصد --

پارافین 1-3 درصد
100 تن
تحویل درب کارخانه تهران

قیمت هرتن پارافین 1-3 درصد استعلام

عراق
روغن پایه SN170
12000 تن
تحویل فوب بندر عباس

قیمت هرتن روغن پایه SN170 475 دلار

شرکت ملی پخش
نفت سفید دریایی
280000 بشکه
تحویل درب انبار بندر عباس

قیمت هربشکه نفت سفید دریایی منهای 3 دلار

شرکت ملی پخش
نفت سفید
5000 تن
تحویل انبار اراک

قیمت هرتن نفت سفید 343 دلار
 ^