ایران
اوره گرانول N46%
20000 تن
تحویل فوب بندر امام

قیمت هرتن اوره گرانول N46% 358 دلار

شرکت نفت پارس
پارافین اسلب 1.5 درصد
500 تن
تحویل درب کارخانه تهران

قیمت هرتن پارافین اسلب 1.5 درصد --

پارافین 1-3 درصد
100 تن
تحویل درب کارخانه تهران

قیمت هرتن پارافین 1-3 درصد استعلام

عراق
روغن پایه SN170
12000 تن
تحویل فوب بندر عباس

قیمت هرتن روغن پایه SN170 475 دلار

شرکت ملی پخش
نفت سفید دریایی
280000 بشکه
تحویل درب انبار بندر عباس

قیمت هربشکه نفت سفید دریایی منهای 3 دلار

شرکت ملی پخش
نفت سفید
5000 تن
تحویل انبار اراک

قیمت هرتن نفت سفید 343 دلار

پالایشگاه اصفهان
حلال 402 اصفهان
7500 متر مکعب
تحویل درب انبار اصفهان

قیمت هرمتر مکعب حلال 402 اصفهان 439.7 دلار

شرکت نفت کرمانشاه
حلال 402 کرمانشاه
5100 متر مکعب
تحویل درب کارخانه کرمانشاه

قیمت هرمتر مکعب حلال 402 کرمانشاه 370دلار

ستاره خلیج فارس
نفتای میانی
35000 تن
تحویل فوب بندر عباس

قیمت هرتن نفتای میانی منهای 52

پالایشگاه لاوان
نفتای سنگین لاوان
30000 تن
تحویل فوب جزیره لاوان

قیمت هرتن نفتای سنگین لاوان PG Platts -74 USD
 ^