ستاره خلیج فارس
گاز مایع ستاره خلیج فارس
5000 تن
تحویل انبار کارخانه بندرعباس

قیمت هرتن گاز مایع ستاره خلیج فارس 535

Shazand Refinery
گاز LPG پارس زمینی
3000 mt
تحویل Exwork Shazand Refinery

قیمت هرmt گاز LPG پارس زمینی 535

Iran
متانول
40000 mt
تحویل CFR China

قیمت هرmt متانول

NIOPDC
سوخت جت A-1
2000 mt
تحویل Exwork Arak

قیمت هرmt سوخت جت A-1 681

NIOPDC
نفت سفید زمینی
3000 mt
تحویل Exwork Bandar Abbas

قیمت هرmt نفت سفید زمینی 593

Iran
حلال 402 دریایی
80000 BBL
تحویل FOB Bandar Abbas

قیمت هرBBL حلال 402 دریایی 76.62

Iran
حلال 402 زمینی
7000 CBM
تحویل Exwork factory

قیمت هرCBM حلال 402 زمینی 473

NIOC
نفت خام سبک ایران
3000000 BBL
تحویل FOB Kharg

قیمت هرBBL نفت خام سبک ایران 85.95

NIOC
نفت خام سنگین ایران
3000000 BBL
تحویل FOB Kharg

قیمت هرBBL نفت خام سنگین ایران 84.70

شیراز
آمونیاک مایع
25000 تن
تحویل فوب بندر امام

 ^