کلارفایل
زمین ویلا کلاردشت
1 واحد
تحویل در محل کلاردشت

قیمت هرواحد زمین ویلا کلاردشت --

شرکت ملی پخش
بنزین اکتان 87 دریایی
295000 بشکه
تحویل فوب بندر عباس

قیمت هربشکه بنزین اکتان 87 دریایی -3 دلار

ایران
متانول
10000 تن
تحویل CFR چین

قیمت هرتن متانول ICIS + 8%

ایران
سوخت جت ATK ایران
2500 تن
تحویل انبار کارخانه

قیمت هرتن سوخت جت ATK ایران 1056 دلار

شرکت ملی پخش ایران
گازوئیل دریایی
260000 بشکه
تحویل فوب بندرعباس

قیمت هربشکه گازوئیل دریایی 3.5 - دلار

ترکمنستان
سوخت جت A-1
5000 تن
تحویل CIF انزلی

قیمت هرتن سوخت جت A-1 --- دلار

شرکت ملی پخش
بنزین A87 زمینی
30000 تن
تحویل درب انبار یندرعباس

قیمت هرتن بنزین A87 زمینی 735 دلار

پتروشیمی شازند اراک
بنزین پیرولیز اکتان 95
2000 تن
تحویل درب کارخانه اراک

قیمت هرتن بنزین پیرولیز اکتان 95 812 دلار

سرمایه گذاری نفتی
200 میلیارد تومان
تحویل - --

قیمت هرتومان سرمایه گذاری نفتی ---

پتروشیمی غدیر
پی وی سی S65
5000 تن
تحویل درب کارخانه ماهشهر

قیمت هرتن پی وی سی S65 1515 دلار
 ^