پالایشگاه لاوان
نفتای سنگین لاوان
32000 تن
تحویل فوب جزیره لاوان

قیمت هرتن نفتای سنگین لاوان 529.91 USD

ستاره خلیج فارس
نفتای میانی
35000 تن
تحویل فوب بندر عباس

قیمت هرتن نفتای میانی منهای 52
 ^