پالایشگاه تبریز
گازوئیل 10PPM
2000 تن
تحویل درب انبار تبریز


ترکمنستان
گازوئیل 10PPM ترکمنستان
4500 تن
تحویل CIF انزلی


NIOPDC
گازوئیل 5000 PPM
16000 mt
تحویل Exwork Bandar Abbas

قیمت هرmt گازوئیل 5000 PPM 930 USD

NIOPDC
گازوئیل 7000PPM
10000 mt
تحویل Exwork Bandar Abbas

قیمت هرmt گازوئیل 7000PPM 1014 USD

روسنفت
گازوئیل EN590 روسیه
1200000 تن
تحویل فوب روسیه

قیمت هرتن گازوئیل EN590 روسیه NWE minus 9 USD

NIOC
گازوئیل دریایی
112500 BBL
تحویل FOB BandarAbbas

قیمت هرBBL گازوئیل دریایی 108.63 USD
 ^