عراق
گوگرد کلوخه عراق
30000 تن
تحویل فوب بصره

قیمت هرتن گوگرد کلوخه عراق 420 دلار

ایران
گوگرد کلوخه و گرانول
5000 تن
تحویل درب کارخانه ایران

قیمت هرتن گوگرد کلوخه و گرانول 165 دلار

پتروشیمی خارگ
گوگرد گرانول خارگ
44000 تن
تحویل فوب جزیره خارک

قیمت هرتن گوگرد گرانول خارگ 320 دلار
 ^