شرکت ملی پخش
بنزین اکتان 87 دریایی
295000 بشکه
تحویل فوب بندر عباس

قیمت هربشکه بنزین اکتان 87 دریایی -3 دلار

شرکت ملی پخش
بنزین A87 زمینی
30000 تن
تحویل درب انبار یندرعباس

قیمت هرتن بنزین A87 زمینی 735 دلار

پتروشیمی شازند اراک
بنزین اکتان 95
2000 تن
تحویل درب کارخانه اراک

قیمت هرتن بنزین اکتان 95 1114 دلار
 ^