احداث نیروگاه خورشیدی
ده مگاوات
تحویل -- ---

قیمت هرمگاوات احداث نیروگاه خورشیدی 5-10 میلیون دلار

ایتالیا
خط تولید پنل خورشیدی
یک واحد
تحویل درب انبار ترکیه

قیمت هرواحد خط تولید پنل خورشیدی 35 میلیارد تومان
 ^