روسیه
جو دامی
3000 تن
تحویل CFR انزلی

قیمت هرتن جو دامی 213 دلار

روسیه
جو دامی روسیه
2750 تن تن
تحویل ترخیص شده انزلی ، فریدون کنار

قیمت هرتن جو دامی روسیه 223 دلار

رومانی
ذرت دامی
25000 تن
تحویل CFR بندر عباس

قیمت هرتن ذرت دامی 203 یورو

روسیه
غلات کردستان
1000 تن
تحویل گمرک انزلی

قیمت هرتن غلات کردستان بروز
 ^