روسیه
جو دامی
3000 تن
تحویل CFR انزلی

قیمت هرتن جو دامی 213 دلار

روس
ذرت دامی
25000 تن
تحویل CFR بندر انزلی

قیمت هرتن ذرت دامی 268 دلار

روسیه
غلات کردستان
1000 تن
تحویل گمرک انزلی

قیمت هرتن غلات کردستان بروز

آذربایجان
کنجاله پنبه
22000 تن
تحویل سیف بندرآستارا

قیمت هرتن کنجاله پنبه 190 دلار
 ^