پارافین 1-3 درصد
100 تن
تحویل درب کارخانه تهران

قیمت هرتن پارافین 1-3 درصد استعلام

شرکت نفت پارس
پارافین اسلب 1.5 درصد
500 تن
تحویل درب کارخانه تهران

قیمت هرتن پارافین اسلب 1.5 درصد --

گاز پروم
فراورده های نفتی روسیه
1200000 تن
تحویل فوب نووروسیسک

قیمت هرتن فراورده های نفتی روسیه پلت منهای 20 دلار

پاسارگاد
قیر پاسارگاد
2000 تن
تحویل درب کارخانه بندر عباس

قیمت هرتن قیر پاسارگاد 290 دلار

پاسارگاد
قیر محلول MC250
2000 تن
تحویل درب کارخانه تبریز و اراک

قیمت هرتن قیر محلول MC250 --

اصفهان
گازوئیل 5000 PPM
50000 تن
تحویل درب کارخانه اصفهان

قیمت هرتن گازوئیل 5000 PPM 370 دلار

پالایشگاه تبریز
گازوئیل 7000PPM
30000 تن
تحویل درب کارخانه تبریز

قیمت هرتن گازوئیل 7000PPM 350 دلار

شرکت ملی نفت ایران
گازوئیل دریایی
333000 بشکه
تحویل فوب ماهشهر

قیمت هربشکه گازوئیل دریایی PG Platts -5

آذربایجان
گازوئیل نخجوان
1000 تن
تحویل DAT نخجوان

قیمت هرتن گازوئیل نخجوان 530 دلار

پالایشگاه تبریز
گازوئیل یورو پنج
2000 تن
تحویل درب انبار تبریز

قیمت هرتن گازوئیل یورو پنج 567 دلار

شرکت ملی نفت ایران
مازوت 380 فوب بندر عباس
35000 تن
تحویل فوب بندر عباس

قیمت هرتن مازوت 380 فوب بندر عباس منهای 38 دلار

شرکت ملی پخش
نفت سفید
5000 تن
تحویل انبار اراک

قیمت هرتن نفت سفید 343 دلار

شرکت ملی پخش
نفت سفید دریایی
260000 بشکه
تحویل درب انبار بندر عباس

قیمت هربشکه نفت سفید دریایی منهای 4 دلار

پالایشگاه لاوان
نفتای سنگین لاوان
30000 تن
تحویل فوب جزیره لاوان

قیمت هرتن نفتای سنگین لاوان PG Platts -74 USD

ستاره خلیج فارس
نفتای میانی
35000 تن
تحویل فوب بندر عباس

قیمت هرتن نفتای میانی منهای 52
 ^