ایران
پلی اتیلن سبک خطی
2000 تن
تحویل درب کارخانه ماهشهر

قیمت هرتن پلی اتیلن سبک خطی قیمت مصوب
 ^