پالایشگاه تبریز
گازوئیل 10PPM
2000 تن
تحویل درب انبار تبریز

قیمت هرتن گازوئیل 10PPM 550 دلار

ترکمنستان
گازوئیل 10PPM ترکمنستان
4500 تن
تحویل CIF انزلی

قیمت هرتن گازوئیل 10PPM ترکمنستان 658 دلار

اصفهان
گازوئیل 5000 PPM
10000 تن
تحویل درب کارخانه مشهد

قیمت هرتن گازوئیل 5000 PPM 595 دلار

پالایشگاه تبریز
گازوئیل 7000PPM
3000 تن
تحویل درب کارخانه تبریز

قیمت هرتن گازوئیل 7000PPM 450 دلار

روسنفت
گازوئیل EN590 روسیه
1200000 تن
تحویل فوب روسیه

قیمت هرتن گازوئیل EN590 روسیه NWE minus 9 USD

شرکت ملی پخش ایران
گازوئیل دریایی
260000 بشکه
تحویل فوب بندرعباس

قیمت هربشکه گازوئیل دریایی 3.5 - دلار

پالایشگاه لاوان
نفتای سنگین لاوان
30000 تن
تحویل فوب جزیره لاوان

قیمت هرتن نفتای سنگین لاوان PG Platts -74 USD

ستاره خلیج فارس
نفتای میانی
35000 تن
تحویل فوب بندر عباس

قیمت هرتن نفتای میانی منهای 52
 ^