پالایشگاه بندر عباس
گوگرد کلوخه بندرعباس
5000 تن
تحویل درب کارخانه بندرعباس

قیمت هرتن گوگرد کلوخه بندرعباس 145 دلار

عراق
گوگرد کلوخه عراق
20000 تن
تحویل مرز زمینی خسروی دیاله

قیمت هرتن گوگرد کلوخه عراق 120 دلار

پالایش نفت لاوان
گوگرد کلوخه لاوان
1400 تن
تحویل فوب لاوان

قیمت هرتن گوگرد کلوخه لاوان 31.5 دلار

پتروشیمی خارگ
گوگرد گرانول خارگ
44000 تن
تحویل فوب جزیره خارک

قیمت هرتن گوگرد گرانول خارگ 130 دلار
 ^